Strandgata, Risør

Illustrasjoner: Fax Arkitekter

2021-2023. Dette prosjektet består av flere bygg i Strandgata som er en del av Risør sentrum hvor det ble etablert en felles varmesentral. Rivco har vært med i fra start til slutt i prosjekteringsfasen. I bygg 1 & 2: Tollboden (Det lille hotell) og Paviljongen (en sommerbasert restaurant og bar) har blitt totalrenovert og energieffektivisert og vi har bistått med alt av sanitær, sprinkler, ventilasjon, varme og frikjøling i byggene. Vi har også prosjektert VA for disse. I bygg 3 Hødnebøgården (Næringsbygg) har vi bistått med prosjektering av tilførsler av frikjøling og varme fra fellessentralen og inn i bygget. Sentralen har varmepumpe med borehuller som varmeenergikilde, samt benyttet brønnene til frikjøling. Rivco har også bistått prosjektet med simuleringer og utfylling for energitilskuddsordningen som var eid av regjeringen og som gikk under nærings og fiskeridepartementet, med søknadsfrist 11 desember 2022. Ordningen omhandlet blant annet mulig tilskudd til oppgradering av lys, varmeanlegg, SD-anlegg, bygningskropp m.m. Prosjektet fikk en svært god uttelling av søknaden!